Sekar Dhandhanggula Nggambarake Uripe Wong Kang Lagi – Kami dengan bangga mengumumkan bahwa kami telah mengembangkan antarmuka dasbor baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Kami mengundang Anda untuk melihat dasbor baru kami dan mencobanya. Beberapa fitur tidak akan tersedia, tetapi akan ditambahkan di masa mendatang.

Sekar Dhandhanggula Nggambarake Uripe Wong Kang Lagi

Jangan ragu untuk mencobanya karena mudah untuk kembali ke antarmuka yang biasa Anda gunakan.

Djaka Lodang No 04 2021 Kaca 2 51

Daftar Isi Prawacana ………………………………………. . …………………… ……………………… . …………….. …… .. …. v Atur Pangiring …………….. . …………….. ….. … …………………… . ……………. …… iii Kotak Notebook 1 …………………… . ……………………… ……… …………. . ……………………………………….. … …………………….. 5 WULANGAN 1 NGUDI LESTARINING ALAM …………. … ….. ……… ………………… 5 5 Keterampilan Dasar dan Indikator ……. … .. ……… ………………………………………… …. … ….. …… 5 Bab Lingkungan Alam ………………………….. … ………….. ………… …………. 6 6 Mbabar Wawasan … ……. …….. ………. ………………………….. …….. …… …. 8 11 Pasinaon 1 11 Modhel Teks Pinilih: Nyinau teks artikel .. ……………… …….. …… ……… … 14 Garapan 1: Artikel tentang Nyemak Teks Rusake Lingkungan Hidup …………. …… 14 15 Garapan 2: Artikel Penataan Medhar. ………………………………………. .. . 16 Garapan 3: Artikel Niteni Jinising ……………………………………….. …… ……………. 17 18 Garapan 4: Nintingi Isining Pasal 20 20 Mangerteni Ukara Lamba Camboran ………….. ….. . …………. 21 Pasinaon 2 : 24 24 Makarya Bebarengan : Mangun Teks Artikel …………………… . …………… 24 24 Garapan 1 : Nerangake Jinise article …………………… … …………………… 27 Garapan 2: Nganalisis Isine Article …………. . . . …………………….. 27 31 Pasinaon 3 : 32 Pakaryan Mandhiri : Maca Lan Ngrembuq Sawijine Pasal ……. .. . ………….. 33 Garapan 1: Maca Teks Ekspresif Artikel ……………………. .. . …………………. Garapan 2: Artikel Ngringkes Sawijine …………… .. . ………………………. Garapan 3: Artikel tentang Karya Nangpai ………… .. . ……………………………………….. Garapan 4 : Buat artikel … . ………………………………………. .. ………… .. . ………….. Gladhen Wulangan 1 ………………………… . ……………………………….. WULANGAN 2 WAYANG SAJRONE BEBRAYAN CAWA …. . .. ………………………….. Dasar dan indikator keterampilan ……… … ………………………………………. .. …………….. … Bab Teks Carita Wayang Purwa . ………………………………………. .. ……… Mbabar Wawasan ………………………….. … …. ……………….. Pasinaon 1. Modhel Teks Pinilih : Nyinau Teks Wayang Purwa ………… … …. ………………… Garapan 1 : Nyemak Teks ―Petruk Madeg Pandhita‖ ………….. … .. … …………. Garapan 2: Teks Struktural Niteni ……………………. … … …………………………….. Garapan 3: Kavruh Basa dan Kasusastran. ………………………………………. Pasinaon 2 : Makarya Bebarengan: Mangun Teks Carita Wayang …………………………….. 0 Sastri Basa / Kelas 10

Garapan 1 : Nganalisis Unsur Intrinsik Teks Wayang Purwa …………………… 34 Garapan 2 : Nganalisis Unsur Intrinsik Teks Wayang Purwa ……. …………….. 35 Garapan 3 : Nganalisis Relevansine Carita Wayang ……………………. ………… 36 Garapan 4: Kavruh Basa dan Kasustran ………………………… … . …………… 39 Pasinaon 3 : 40 41 Pakaryan Mandhiri: Mangun Teks Carita Wayang ………………… . ………………. 41 43 Garapan 1 : Nyritakake Isi lan Karepe Crita Wayang ………………. . ………….. 44 Garapan 2 : Ndhudha lan Nanggapi Teks Crita Wayang …………………. .. .. Garapan 3 : Maca Endah Teks Carita Wayang …………………………………. .. Gladhen Wulangan 2 ………………………………………. .. .. . .. …………………. WULANGAN 3 WEWARAH SAJRONE LAKON …………….. .. . . …. …………….. 47 47 Indikator Kompetensi Utama …………… …. .. . ………………………………………. 47 47 Bab Teks Lakon Abasa Jawa. ………………………………………. .. ……………. . ……….. 49 Mbabar Wawasan …………………… ………. .. …………………….. 49 52 Pasinaon 1. 56 58 Modhel Teks Pinilih : Nyinau Teks Lakon (Drama) …. . .. ………………………. 58 Garapan 1: Nyemak Teks Lakon ―Nulung Menthung‖ …….. .. ……………….. 58 Garapan 2: Struktur Nemokake Teks Lakon ……… ……… .. .. …………………… 59 59 Garapan 3 : Ngidhentifikasi Titikane Basa Lisan ing Teks Lakon ….. …. .. … ………. 60 Garapan 4 : Menganalisis Titikane Basa Lisan ing Teks Lakon ………… …….. ….. . … 62 62 Pasinaon 2 64 Makarya Bebarengan: Mangun Sawijine Teks Lakon ………………… …….. ….. . . .. ………………………. Garapan 3 : Ngayahi Pamaraganing Teks lakon ………. .. .. ………………….. 69 69 Garapan 4 : Maragakake Teks Lakon Sajeroning Pagelaran .. ……… … .. . …… 69 Pasinaon 3 : Pakaryan Mandhiri : Mangun Sawijine Teks Lakon ………………. ……… … .. …… Garapan: Nulis Teks Lakon ……………………………………….. . .. ….. ….. …………………….. Gladhen Wulangan 3 …….. . .. ….. ….. ………………………………………. .. …….. ……… …. ………. WULANGAN 4 NGUDI KAWRUH BECIK ………. …. …… ……… …. …………. Keterampilan dan Indikator Kunci ………. …. ….. …… …….. …………………….. ….. …… …… Bab Pangrakite Aksara Jawa …. ……………………. ….. …………………………………. ……….. Mbabar Wawasan.. …………………………….. . …………………….. Pasinaon 1 Model Teks Pinilih : Nyinau Tatatulis Aksara Jawa ………… . ……………………. Garapan 1 : Njinggglengi Teks Aksara Jawa … ………….. . ………………………… Garapan 2: Nengeri Teks Aksara Jawa ………… . ………………………. …………. Sastri Basa / Kelas 10 1

Baca Juga  Nama Pakar Ahli

Garapan 3: Niteni Bab Unggah-Ugguhing Basa ………………………………………. . …… . 73 Pasinaon 2 : 75 75 Makarya Bebarengan : Pangrakiting Aksara Jawa Sajerone Teks ………………… 75 77 Garapan 1 : Ngrakit Ukara Ngaso Aksara Latin … . ……………………… 77 Garapan 2: Ngrakit Ukara Ngaso Aksara Jawa ………. . …………………….. 77 77 Garapan 3: Ngrakit Paragraf Ngabo Aksara Jawa ………… . ……………………. 77 79 Garapan 4: Ngowahi Paragraf Mawa Aksara Latin lan Jawa ………… . . ………… 80 Pasinaon 3 : 85 Pakaryan Mandhiri : Mangun Teks Aksara Jawa …………………… . …………… 90 90 Garapan 1 : Panulise Ukara Ngaso Aksara Jawa …………………… . ………… 91 91 Garapan 2 : Panulise Paragraf Ngabo Aksara Jawa ……………………… . …. 93 Garapan 3 : Nyulihi Panulise Paragraph Latin menang Jawa …………………. 95 98 Gladhen Wulangan 4 ……. .. ………………………………………. .. . ……………. 98 Ujian SEMESTER EFEK GASAL …………………….. … …………………….. 100 101 WULANGAN 5 NGGEGULANG SURASANING BASA ………… …. ……………….. 103 103 Basis dan Indikator Ketrampilan ………………. . ………………………………………. 105 Bab Basa dan Panyurasane .. .. ………………………………………. .. .. …………………….. 107 107 Mbabar Wawasan …………. … .. ……. ………………………………………. … …. …. ……… .. 109 109 Pasinaon 1. 110 111 Modhel Teks Pinilih ……………… … …. …. ……… ……………………. 112 Garapan 1: Bab Idhentifikasi Kharakterisik Basane Teks Sastra … …. ……… ……. Garapan 2 : Bab Idhentifikasi Karikärik Basane Teks Non Sastra………… … …. Garapan 3 : Nyemak Jinis lan Panganggone Basa Rinengga ….. …………….. Pasinaon 2 : Makarya Bebarengan : Bab Ninthingi Basa Rinengga Sajeroning Teks … ….. …. Garapan 1 : Ninthingi (Nganalisis) Basa Rinengga ………………………. … ……………. … Garapan 2: Negesi Tembung Sajerone Basa Rinengga. ……………………… Garapan 3: Nintingi Panyadra ing Sawijine Kegiyatan Budaya ………… . …. Garapan 4 : Mbandhingake Teks Sastra lan Non Sastra ……………………………. Pasinaon 3 : Pakaryan Mandhiri : Nyinau Panganggone Basa Sajerone Teks ………………….. Garapan 1 : Nandhingake Lagagane Basa ………….. .. …………………….. Garapan 2: Ngrakit Ukara Ngabo Basa Rinengga …………… . …………….. Garapan 3 : Ngrakit Paragraf kang Ngemu Basa Rinengga ………………… … .. Garapan 4 : Golek Lan Ndhemonstrasekake Teks Panyandra ………………… Garapan 5 : Ndhemonstrasekake Teks Panyandra ………. … ……………………. Gladhen Wulangan 5 …………………… … ……………………………….. 2 Sastri Basa / Kees 10

Baca Juga  Rukun Ihsan

WULANGAN 6 PITUTUR LUHUR ING TEMBANG MACAPAT …………………….. 115 115 Keterampilan Dasar dan Petunjuk ………. . ………………………………………. .. …………. . . 116 116 Bab Tembang Macapat dan Pitutur Luhur ………………………………………. . …… 117 Mbabar Wawasan ………………………………………. . ………………………. 119 122 Pelajaran 1: …………. . ………… ………. Modhel Teks Pinilih : Nyinau Pitutur Zlata Tembang …………. 125 Garapan 1 : Jinis lan Paugerane Tembang Macapat 125 Garapan 2: Ndhudhah Kawruh Basa Sajerone Tembang. …………………….. 127 128 Pasinaon 2 : 129 Makarya Bebarengan : Nripta Tembang Macapat ………… ……………………… 131 131 Garapan 1 : Mranata GatraningTembang …………… . ………………………… 132 132 Garapan 2 : Njangkepi Guru Wilangan ………. . ………………………………………. 133 Garapan 3: Nggancarake Tembang Macapat . …………………………………. 134 134 Garapan 4 : Ngonceki Pitutur Luhur Jeroning Tembang ………………………….. 135 Pasinaon 3 : 137 Pakaryan Mandhiri : Mangun Teks Tembang …… . ………………………….. 139 140 Garapan 1 : Ngripta Tembang Adhaparas Teks Gancaran ……. . ……………. 139 144 Garapan 2: Muwuhi Kaendhahene Tembang …………………. . . ………………. 150 Garapan 3 : Nembang Macapat ……………….. . ………………………………………. 152 152 Gladhen Wulangan 6… . … ………………………………………. . . …. …….. 152 WULANGAN 7 NGUDI PIWULANG LUHUR ………………………… .. .. ………. 153 153 Indikator Pengembangan Keterampilan ……………………… .. .. ………………………….. Bab Nyinau Lagageing Aksara Jawa Mbabar Wawasan …. …. .. . ……………………………………… ……. .. … .. Pasinaon 1 Modhel Teks Pinilih : Nyinau Pangrakiting Aksara Jawa …………………….. ……… Garapan 1 : Ngonceki Surasaning Piwulang. …………………………………. Garapan 2 : Njinglengi Aksara Jawa … . ………………………. Garapan 3: Nengeri Teks Aksara Jawa ……… . …………… Garapan 3 : Pangetrape Aksara Murda, Swara, lan Rekan Jrone Teks ………….. Pasinaon 2 : Makarya Bebarengan : Maca lan Nulis Teks Aksara Jawa ……………………… Garapan 1 : Negesi lan Mbabar Teks Aksara Jawa … .. .. … ………………………… Garapan 2 : Ngrakit Ukara Ngaso Aksara Jawa ……. .. … ………………… Garapan 3 : paragraf Ngrakit kang Nyawiji …………….. .. … ………………………. Pasinaon 3 : Pakaryan Mandhiri : Mangun Teks Ringkes Mawa Aksara Jawa ….. …. ………… Garapan 1 : Ngrakit Ukara Ngaso Aksara Latin ………………… ….. …. …….. Sastri Basa / Kelas 10 3

Baca Juga  Kegiatan Musik Yang Disajikan Dengan Suara Manusia Disebut

Materi Sinom X Sem 2

Garapan 2: Ngrakit Ukara Ngaso Aksara Jawa …………………………………. 152 153 Garapan 3: Ngrakit paragraf Ngaso Aksara Jawa ………………………… 154 Gladhen Wulangan 7 ……….. ………………………………………. . … 158 JUMLAH SEMESTER UJI ………………………………………. … .. …………. 167 BUKU CATATAN PISTACHIO …………………… ……. . …………………………………… 4 Sastri Basa / Kelas 10

WULANGAN 1 : NGUDI LESTARINING ALAM Kompetensi Dasar dan Indikator 3.1 Mengidentifikasi, memahami dan menganalisis teks nonsastra (berita, artikel, laporan dan lainnya) dalam Lisan dan Tulis. 3.1.1 Menjelaskan pasal struktural. 3.1.2 Penjelasan genitive article. 3.1.3 Manganalisis isi artikel. 4.1 Interpretasi saya, Menanggapi sebuah teks ekspresi assi nonsastra secara Lisan dan Tulis. 4.1.1 Teks artikel dengan frase Memba. 4.1.2 Meringkas pasal 4.1.3 Menanggapi isi pasal. 4.1.4 Menulis artikel seder Pasinaon dua ngrembug teks artikel. Sehingga mahasiswa dapat menambah pengetahuannya tentang lingkungan, berkreasi, berkreasi dan membuat artikel sendiri tentang lingkungan. Bab Lingkungan Alam Mbabar Wawasan : Panjebluge Gunung Kelud Racikane : Suwito Gondo Wardoyo-Kebumen 1. Tahun Alib Bakda Mulud wulanipun, Mung slamet kang den upados. Windu Sengara tinulis, 6. Pra nayaka punggawa samya gumregut, Mbeneri mangsa kawolu, Ngopeni kawula alit, Jemuwah Wage kang ari, Darapon bisa rahayu, Tanggal rolas wus kelakon. Lanang wadon padha ngungsi, Golek papan daha adoh. 2. Tabuh sewlas kaleres wanci dalu, 7. Ngedohi papan dununge Gunung Kelud, Jroning sasi Peburari, Kang mutahken watu krikil, Tanggal telulas puniku, Kilat kumlap mumbul algo, Rong ewu patbelas warsi, Damel giris jroning di K. 3. Bingat-bingut pangamuke gunung Kelud, 8. Wedi miris nigali urubing gunung, Pindha gabah den interi, Mangangah awujud geni, Padha bingung tanpa dunung, Pindha neraka andulu, Polahe kawula cilik, bu nhangburmi, nhangburmi. Lir apocalypse wus dumados. 4. Sigra cancut tumandang paring yangbilan, 9. Tanpa kendhat nadhanning kang dahuru, pangarsane praja sami, Ana lindhu tuwin banjir, Mapanaken rakyatipun, Lumaku ing saben taun, Amrih rahayu basuki, Angin bigden nora

Wong aksan menikah lagi, wong yen lagi gandrung mp3, wong lagi, wong jangan lagi, wong lagi laki, ceritane wong lagi mancing